Terugbetaal- en retourneringsbeleid

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: Een overeenkomst waarbij de klanten producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Drip & Janneke worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Drip & Janneke.
 2. Bedenktijd: De termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 3. Klant: De natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
 4. Dag: Kalenderdag
 5. Digitale inhoud: Gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.
 6. Duurovereenkomst: Een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode.
 7. Duurzame gegevensdrager: Elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de klant of Drip & Janneke in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 8. Herroepingsrecht: De mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 9. Drip & Janneke: De natuurlijke of persoon wie producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt.
 10. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst die tussen Drip & Janneke en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. 1 Techniek voor communicatie op afstand: Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en Drip & Janneke gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Indentiteit ondernemer
Drip & Janneke
Adres: onderwijsboulevard 195 E  5223 DE Den Bosch
Telefoon nummer: 06-11267569
E-mail adres: info@dripenjanneke.nl

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van- Drip & Janneke en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Drip & Janneke en de klant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Drip & Janneke voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Drip & Janneke zijn in te zien en dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Drip & Janneke gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Drip & Janneke niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Drip & Janneke onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Drip & Janneke is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Drip & Janneke passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Drip & Janneke daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Drip & Janneke kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Drip & Janneke op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Drip & Janneke zal bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de klant -de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. Het emailadres van Drip & Janneke waar de klant met klachten terecht kan. Info@dripenjanneke.nl
 1. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.
 1. De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand.
 1. Ingeval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Drip & Janneke mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. Als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Drip & Janneke mag, mits hij de klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
 5. Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De klant kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Drip & Janneke mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
 1. Indien Drip & Janneke de klant de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht het niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 1. Indien Drip & Janneke de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de klant heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de klant die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Drip & Janneke hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan

 1. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door het versturen van een e-mail naar info@dripenjanneke.nl.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 2 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Drip & Janneke. Dit hoeft niet als Drip & Janneke heeft aangeboden het product zelf af te halen. De klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Drip & Janneke verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
 5. De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Drip & Janneke niet heeft gemeld dat de klant deze kosten moet dragen of als Drip & Janneke aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de klant de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. De klant draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een

materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

 1. Hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van

de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd.

 1. Hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming.
 2. Drip & Janneke heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 3. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht

Drip & Janneke kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Drip & Janneke dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Drip & Janneke geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen

voordoen.

 1. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben.
 2. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 3. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

 

Artikel 10 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Drip & Janneke producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Drip & Janneke geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Drip & Janneke dit bedongen heeft en:
 5. Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. De klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 11 – Conformiteit en garantie

 1. Drip & Janneke staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door Drip & Janneke, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover Drip & Janneke kan doen gelden. Er zal door ons alleen maar producten van de hoogste kwaliteit worden geleverd.

 

Artikel 12 – Levering en uitvoering

 1. Drip & Janneke zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Drip & Janneke kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Drip & Janneke geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Drip & Janneke het bedrag dat de klant betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Drip & Janneke tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan Drip & Janneke bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 13 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Drip & Janneke te melden.
 3. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Drip & Janneke is gewezen op de te late betaling en Drip & Janneke de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Drip & Janneke gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Drip & Janneke kan ten voordele van de klant

afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. Indien de klant een klacht wilt uiten aangaande ontvangen proudcuten kan deze worden gericht aan info@dripenjanneke.nl.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Drip & Janneke.
 3. Bij Drip & Janneke ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Drip & Janneke binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De klant dient Drip & Janneke in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 17 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen Drip & Janneke en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Aanvullende voorwaarden Drip & Janneke

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.Drip & Janneke :  de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt.

 1. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
 2. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze Aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Drip & Janneke en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Drip & Janneke en de klant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Aanvullende voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de Aanvullende voorwaarden bij Drip & Janneke zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Aanvullende voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Aanvullende voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

Artikel 3 – Bestelling en betaling

 1. Drip & Janneke biedt op maat gemaakte producten met beperkte houdbaarheid. Daarvoor gelden specifieke voorwaarden in afwijking van hetgeen gesteld is in de Algemene Voorwaarden. Deze specifieke voorwaarden zijn genoemd in de volgende punten van dit Artikel.
 2. Drip & Janneke heeft een beperkte capaciteit om bestellingen aan te nemen, om voldoende persoonlijke aandacht voor elke bestelling te kunnen garanderen. Hoewel de beschikbaarheid online met de grootste zorg wordt bijgehouden, is een bestelling pas definitief na bevestiging van de bestelling door Drip & Janneke. Met deze bevestiging wordt niet de geautomatiseerde ontvangstbevestiging van de bestelling bedoeld.
 3. Voordat de bestelling definitief bevestigd kan worden, is volledige betaling vooraf vereist. De bestelling kan definitief bevestigd worden na ontvangst van de betaling.
 4. Drip & Janneke zal zich inspannen om binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling de bestelling definitief te bevestigen.

5.Bij een bestelling met bezorging zijn de leveringskosten voor de klant.

Artikel 3.1 bestelling annuleren

Bestellingen kunnen tot 7 dagen voor de overeengekomen lever-datum kosteloos geannuleerd worden. Annuleringen binnen 7 dagen voor de overeengekomen lever-datum worden volledige in rekening gebracht in verband met inkoop en voorbereidingen. Door onvoorziene omstandigheden zoals ziekte, letsel of privé omstandigheden behoudt Drip & Janneke haar recht om bestellingen te annuleren.

Artikel 3.2 bestelling wijzigen door klant

Met goed keuring van Drip & Janneke kunnen er wijzigingen door-gevoerd worden met betrekking op ontwerp en aantal personen. Dit kan tot 7 dagen voor de overeengekomen lever-datum. Hierna is het niet meer mogelijk om de bestelling te wijzigen. Door aanpassingen kan de overeengekomen prijs veranderen.

Artikel 4 – Herroeping

 1. Op basis van de bepalingen in Artikel 9, punten 6 en 7, van de Algemene Voorwaarden, zijn de eetbare producten in de webshop van Drip & Janneke uitgesloten van de mogelijkheid tot herroeping na levering. De herroepingstermijn voor eetbare producten is beperkt tot 2 dagen vóór levering van de bestelde producten.
 2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Drip & Janneke in een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen. Als de klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zal Drip & Janneke onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van de herroeping sturen.
 3. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Artikel 5 – Garantie

 1. Drip & Janneke geeft de klant de garantie dat het product minimaal 2 dagen houdbaar is na levering. Er wordt geen garantie gegeven dat het uiterlijk van het product exact overeenkomt met de foto’s op de website. De foto’s zijn indicatief en slechts als voorbeeld te beschouwen. Ook als een klant voorbeeld-foto’s aanlevert wordt dit enkel ter inspiratie gebruikt en wordt het product nooit exact zoals op de foto.
 2. Om aanspraak te maken op garantie, dient de klant garantieaanspraak te melden bij Drip & Janneke.

 

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

 1. Onder voorbehoud van alle andere rechten, is Drip & Janneke in geen geval gehouden tot enige schadevergoeding indien:
 • Een bestelling niet aangenomen kan worden door Drip & Janneke
 • Het geleverde product afwijkt van de foto’s in de webshop
 • De kleur afwijkt van het voorbeeld
 • De producten tijdens transport door de klant beschadigd raken na ophalen.
 • De producten niet meer eetbaar zijn door onjuiste behandeling door de klant,

waaronder maar niet beperkt tot het bewaren bij te hoge of lage temperatuur;

 • De schade te wijten is aan fouten van de koper, of enige derde, waaronder foutieve

instructies, foutieve manoeuvres, verkeerde bediening of transformaties.

 • De gebreken het gevolg zijn van de overeenstemming van de goederen met dwingende

voorschriften die door de overheid zijn opgelegd.

 • Alle producten worden gemaakt in een omgeving waar gewerkt word met gluten, ei-, noten en

zuivel. Hierdoor zijn er geen 100% allergeen vrije producten. Drip & Janneke is niet verantwoordelijk voor mogelijke allergische reacties.

 1. De koper zal Drip & Janneke vrijwaren tegen alle aanspraken of vorderingen die derden tegen haar zouden kunnen richten op grond van enig gebrek of schade voortvloeiend uit de omstandigheden zoals opgesomd in het vorige artikel.

 

Artikel 7 – Rechtskeuze

Op deze Aanvullende Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

0
Winkelwagen